กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ณัฐภัสสร ภูผานี
ครู คศ.3

พริ้มเพรา กันยาสาย
ครู คศ.1

นายฉลาด ธรรมวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0