กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูอุบลวรรณ ไท้ทอง
ครู คศ.3

นายภูริช หอมหวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0