กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ไกรสร หินนาค
ครู คศ.2

นางสาวชนาภัทร ขาวสะอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0