ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานที่ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้บ้านดอนทับช้าง  ถนนอุบล-ตระการ หมู่ที่ 
ตำบลขุหลุ อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอตระการพืชผล 2  กิโลเมตร 
มีประวัติ ความเป็นมาดังนี้
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2512 ซึ่งในระหว่างนั้น โรงเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 
รวมทั้งอัตราครูมาบรรจุ ทางราชการจึงขอใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนขุหลุ(ประชาวิทยาคาร)เป็นสถานที่
ทำการเรียนการสอนชั่วคราว และขอยืมตัวครูจากโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอตระการพืชผลมาช่วยสอน
มีนายสุดใจ  แสนทวีสุข  ทำหน้าที่ผู้บริหารชั่วคราว เปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.จำนวน ห้องเรียน
          พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ห้องเรียน บ้านพักครูจำนวน หลัง
โรงเรียนจึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมหนองขุหลุตรงกันข้ามกับโรงเรียน
ตระการพืชผล (ปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2)

เมื่อ พ.ศ. 2514 ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์  อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ขณะนั้น) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
และเห็นว่าเนื้อที่ของโรงเรียนคับแคบ ยากแก่การขยายโรงเรียนในอนาคต  นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์ 
ครูใหญ่(ขณะนั้น)  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำเภอและชาวบ้าน จึงได้จัดหาที่ดินแห่งใหม่เพื่อเป็นที่ตั้ง
โรงเรียนจนได้พื้นที่บริเวณทิศใต้บ้านดอนทับช้างจำนวน 45 ไร่ 82.40 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ในปัจจุบัน