ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่ปี 2559
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คาบ ๑และ๒ ม.ต้น
คาบ ๓และ๔ ม.ปลาย
หอประชุมโรงเรียน กิจการนักเรียน